Algemene Voorwaarden 2017-11-10T12:52:49+00:00

Algemene Voorwaarden

Voor al onze dienstverleningen gelden de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Onderstaand vindt u de belangrijkste artikelen van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Desgewenst krijgt u op verzoek de totale voorwaarden toegezonden.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Carpe Diem BV gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Carpe Diem BV of het feitelijk deelnemen aan een evenement of activiteit van Carpe Diem BV of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van Carpe Diem BV, tenzij Carpe Diem BV en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.

2.4 Carpe Diem BV is alleen gebonden aan de overeenkomst en of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop, als Carpe Diem BV deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

ARTIKEL 4 BETALING

4.1 Aanbetaling: 80% van het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 20 dagen voor aanvang betaald te zijn. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.

4.2 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 20 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

4.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Carpe Diem BV is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Carpe Diem BV is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan Carpe Diem BV de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

4.5 Na afloop van het evenement ontvangt opdrachtgever een eindfactuur(20%). Bij wijzigingen in de opdracht en aantal personen ontvangt opdrachtgever een aanvullende factuur.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN AANTAL DEELNEMERS DOOR DE OPDRACHTGEVER

7.1De opdrachtgever heeft de mogelijkheid het aantal deelnemers tot 14 dagen voor aanvang van het evenement te wijzigen (uitgezonderd hotelovernachtingen, zie*). Indien er sprake is van verlaging van het aantal deelnemers kan dit tot maximaal 15% . Voor de overige niet aanwezige deelnemers betaald u de afgesproken prijs. Indien er sprake is van een minimum aantal deelnemers is deze wijziging niet van toepassing. Wijziging van het aantal deelnemers is niet van toepassing als er een vaste activiteitenprijs is overeengekomen. Bij stijging van het aantal deelnemers betaald u per deelnemer de afgesproken meerprijs c.q. de standaardprijs per deelnemer.

* Indien er sprake is van een hotelovernachting kan de opdrachtgever het aantal deelnemers wijzigingen tot 30 dagen voor aanvang van het evenement, conform de horecavoorwaarden, tot maximaal 15%.

7.2 De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van bovenstaande wijziging aan Carpe Diem BV te vergoeden.

7.3 Indien de opdrachtgever nog wijzigingen wil aanbrengen na het ondertekenen van de bevestiging worden door Carpe Diem BV . 50.00 administratiekosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 8 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

8.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskosten verzekering, een ongevallenverzekering en of een reisverzekering af te sluiten.

8.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Carpe Diem BV. De datum van ontvangst van de brief door Carpe Diem BV geldt als annuleringsdatum.

8.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Carpe Diem BV (hotels zie 8.4):

a. tot 90 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 15% van overeengekomen en bevestigde prijs;

b. van 90 tot 60 dagen voor aanvang: 25% van de overeengekomen en bevestigde prijs;

c. van 60 tot 30 dagen voor aanvang: 50% van de overeengekomen en bevestigde prijs;

d. van 30 tot 14 dagen voor aanvang: 85% van de overeengekomen en bevestigde prijs;

e. binnen 14 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de overeengekomen en bevestigde prijs. Dit geldt ook indien de opdrachtgever zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het evenement.

8.4 Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn n.v.t. voor geboekte hotels via Carpe Diem BV. Hiervoor gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden:

a. tot 3 maanden voor aanvang: geen vergoeding;

b. tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de reserveringswaard;

c. tot 1 maand voor aanvang: 35% van de reserveringswaarde;

d. tot 14 dagen voor aanvang: 60% van de reserveringswaarde;

e. Tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de reserveringswaarde;

f. Bij 7 dagen of minder voor aanvang is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

8.5 Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:

a. de poliskosten en premie voor de annuleringskosten- verzekering, indien en voor zover hij deze bij Carpe Diem BV heeft afgesloten.

ARTIKEL 12 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Carpe Diem BV of de vertegenwoordiger van Carpe Diem BV te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het evenement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, niet zijnde rondvaarten, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Carpe Diem BV.

12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van het evenement of de activiteit een adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten. In opdracht van de deelnemer of opdrachtgever kan Carpe Diem BV zorgen voor een adequate reis, ongevallen of aansprakelijkheidsverzekering. Carpe Diem BV treedt daarbij uitsluitend op als intermediair en garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal worden vergoed.

12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Carpe Diem BV of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Carpe Diem BV. De deelnemer stelt Carpe Diem BV zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van Carpe Diem BV vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van Carpe Diem BV en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Carpe Diem BV is gerechtigd zonodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.

12.5 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het evenement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door Carpe Diem BV of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het evenement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.

12.6 Indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

12.7 Bij vliegreizen dient de deelnemer, eventueel met hulp van een vertegenwoordiger van Carpe Diem BV, uiterlijk 72 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis deze te reconfirmeren bij het kantoor van de luchtvaartmaatschappij. Bij alle reizen dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij Carpe Diem BV of diens lokale vertegenwoordiger te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. De gevolgen die voortkomen uit het nalaten hiervan komen geheel voor eigen rekening van de deelnemer.

12.8 Carpe Diem BV houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het evenement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

12.9 Indien de deelnemer de leeftijd van 17 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Carpe Diem BV in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

12.10 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER

14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Carpe Diem BV aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.

ARTIKEL 15 KLACHTEN

15.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het evenement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Carpe Diem BV of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door Carpe Diem BV vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Carpe Diem BV. Heeft het evenement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

15.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het evenement of de activiteit of, indien

Carpe Diem Evenementenbedrijf